Page 4 - MKP_Naj_Ideja_2015_Razpis
P. 4
MANAGER KLUB PTUJ Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo E: info@mkp.si .:. W: www.mkp.si I. RAZPISNI POGOJI ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN PODJETNIKE Pogoji kandidiranja: 1. Kandidira lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik s sedežem na območju UE Ptuj, ki je uspel realizirati drzno podjetniško idejo v obdobju zadnjih 5-ih let. 2. V tem pozivu ni možno kandidirati s poslovno idejo, ki je bila nagrajena na podlagi enakega poziva v zadnjih treh letih. 3. Gospodarska družba ali samostojni podjetnik prijavi poslovno idejo na obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa. 4. Komisija bo v postopku ocenjevanja upoštevala ideje v dveh kategorijah: a. mikro in mala podjetja b. srednja in velika podjetja Kriteriji izbora: 1. Izvirnost ideje - v kolikšni meri ideja odstopa od obstoječega stanja v podjetju, lokalnem okolju ali državi, - uvaja nove izdelke ali storitve, tehnološke izboljšave na različnih področjih: industrije, športa, umetnosti, izobraževanja ipd. 2. Potencial ideje - kolikšna je uporabna vrednost ideje za končne uporabnike v primerjavi z dosedanjimi rešitvami, predvidena bodoča rast, tržni delež na lokalnem in/ ali globalnem trgu, internacionalizacija poslovanja, pričakovani finančni rezultati. 3. Pričakovani poslovni učinki - gospodarska vrednost nove ideje za podjetje, povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive. 4. Odnos realizacije ideje do družbenega in naravnega okolja - vpliv na delovno okolje, varnost pri delu, ugodni vplivi na okolje izven podjetja, pomembnost vpliva na počutje uporabnika, - učinkovita raba energije ali materialov, spodbujanje varčevanja in odgovornega obnašanja uporabnikov, ipd. Kandidati morajo izkazovati dosežke oziroma nadpovprečnost pri vsaj enem od naštetih kriterijev (1- 4). 4/7
   1   2   3   4   5   6   7